Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Regulamin wypożyczania

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W LUBICZU

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Z Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu i jej filii może korzystać każdy mieszkaniec gminy Lubicz. Osoby z poza gminy mogą korzystać z zasobów biblioteki po uzyskaniu zgody bibliotekarza.

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający powinien okazać dowód osobisty, bądź inny dokument stwierdzający tożsamość: (paszport, legitymacja szkolna, legitymacja studencka), oraz wypełnić deklarację użytkownika biblioteki.

4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Udostępnianie zbiorów odbywa się na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie.

6. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez bibliotekę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926.) wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych.

7. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu.

8. Użytkownik biblioteki ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także obowiązek informowania administratora o zachodzących zmianach.

9. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia posiłków i napojów.

10. Czytelnik nie może korzystać z Biblioteki , jeśli w jego domu panuje choroba zakaźna.

 

§ 2. Zasady korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu i jej filii bibliotecznych

1. Rejestrujący się w bibliotece użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującym regulaminem, okazać aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnić kartę zapisu.

2. W procedurze rejestracji osoby do lat 15 uczestniczy rodzic lub prawny opiekun. Każda z osób zapoznaje się z regulaminem i własnoręcznym podpisem zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Czytelnik jest zobowiązany do poinformowania bibliotekarza o zmianach danych zawartych w karcie zapisu.

4. Czytelnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej także osoba poręczająca, własnoręcznym podpisem na karcie zapisu wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych, zgodnie z § 1, pkt. 6.

5. Podczas rejestracji czytelnik otrzymuje Kartę Czytelnika zawierającą kod kreskowy. Karta upoważnia do korzystania z zasobów wszystkich placówek Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu

6. Karta jest własnością czytelnika. Jej utratę lub zniszczenie należy niezwłocznie zgłosić w bibliotece. Koszt wydania duplikatu w wysokości 10 zł ponosi czytelnik.

7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą przez osoby trzecie. Czytelnik odpowiada za wszystkie wypożyczenia dokonane za pomocą jego karty.

8. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 10 książek i audiobooków (łącznie) na okres nie dłuższy niż 60 dni. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zezwolić na udostępnienie większej ilości zasobów.

9. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników lub ustalić krótszy termin wypożyczenia, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek oddać wypożyczone pozycje.

10. Istnieje możliwość zamawiania materiałów osobiście w bibliotece bądź zdalnie poprzez Konto Czytelnika w Katalogu on-line biblioteki. Zamówione materiały oczekują na odbiór 5 dni. Jeżeli w tym czasie użytkownik nie zgłosi się po nie, zamówienie zostanie anulowane.

11. W razie braku książki Czytelnik może uzyskać informację, w której bibliotece znajduje się poszukiwana pozycja.

12. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu w Bibliotece.

13. Z czasopism można korzystać na miejscu, ale również wypożyczać do domu.

 

§ 3. Przetrzymanie materiałów bibliotecznych

1. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych biblioteka pobiera karę pieniężną. Za każdy dzień powyżej 60 dni od wypożyczenia nalicza się 5 groszy za każdą książkę lub audiobook.

2. Kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych może być anulowana w wyjątkowych przypadkach, ale tylko raz i informacja o anulowaniu kary będzie odnotowana na koncie czytelnika.

3. Do czytelnika, który nie zwrócił w terminie materiałów bibliotecznych biblioteka wysyła upomnienie. Czytelnik pokrywa koszty upomnienia w wysokości zgodnej aktualnym cennikiem Poczty Polskiej

4. W przypadku czytelnika niepełnoletniego upomnienia wysyłane są do osoby poręczającej.

5. Opłaty za nieterminowy zwrot pobierane są niezależnie od tego czy zostało wysłane upomnienie.

6. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień uchyla się od obowiązku zwrotu materiałów bibliotecznych i uregulowania kar regulaminowych, biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 4. Opłaty różne

1. Biblioteka może pobierać opłaty na podstawie art. 14 Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r.za :

- niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych

- uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych

- upomnienia wysłane do czytelnika

2. Usługi reprograficzne na użytek czytelników wykonuje się w bibliotece zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. opłaty są pobierane wg następujących zasad:

- za str. A4 jednostronnie – 0,20 zł.

- za str. A4 dwustronnie – 0,30 zł.

- za str. A3 jednostronnie – 0,40 zł

- za str. A3 dwustronnie – 0,60 zł.

3. Opłaty związane z użytkowaniem sprzętu multimedialnego i Internetu pobierane są według następujących zasad:

– korzystanie z Internetu – bezpłatnie

- wydruk 1 strony czarno-białej – 0,50 zł.

- wydruk dwustronny czarno-biały – 0,75 zł.

- wydruk 1 strony kolorowej – 1,00 – 1,20 zł. – w zależności od zadrukowania kartki (tekst, zdjęcie)

- laminowanie kartka A5 – 0,50 zł

- laminowanie kartka A4 – 1,00 zł.

 

§ 5. Poszanowanie książek

1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone materiały biblioteczne, chronić je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

2. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem, uszkodzenia powinny być zapisane w karcie książki.

 

§ 6. Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie

1. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę oraz pokryć koszt jej oprawy. Odkupiona książka powinna być z bieżącego roku.

2. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza dostarczyć za zgubioną lub zniszczoną pozycję inną książkę przydatną dla Biblioteki.

3. W przypadku czytelników niepełnoletnich , za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie książek odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

 

§ 7. Informacje i porady

1. Czytelnik ma prawo korzystać z usług informacyjnych i poradnictwa bibliotecznego, świadczonych przez pracowników Biblioteki.

 

§ 8. Skargi i wnioski

1. Skargi na działalność pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu należy kierować do Dyrektora.

2. skargi na działalność Dyrektora należy kierować do Wójta Gminy Lubicz.

 

§ 9. Przepisy końcowe

1.Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz. Od tej decyzji przysługuje prawo odwołania się, tylko po uprzednim pokryciu kosztów wysłanych upomnień lub uregulowaniu należności finansowych wynikających z zagubienia lub zniszczenia książki.

2. Z wypożyczania zbiorów specjalnych (płyty DVD) mogą korzystać również czytelnicy niepełnoletni po wyrażeniu zgody przez ich rodziców lub opiekunów.

 

Lubicz, dnia 2.11.2015r. r.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny